Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choras
Kauno valstybinis choras
Dirigentas Robertas Šervenikas

Onutė Narbutaitė – „Trys Dievo Motinos simfonijos“ („Tres Dei Matris Symphoniae“)

TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE (Trys Dievo Motinos simfonijos) mišriam chorui ir orkestrui buvo rašomos 2002-2003 metais Brandenburgo Valstybinio orkestro (das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt) užsakymu. Trys didelės dalys – Angelus Domini (symphonia prima), Bethleem (symphonia secunda) ir Mater Dolorosa(symphonia tertia) – apima tris svarbiausius su Kristumi ir Marija susijusius Naujojo Testamento momentus – Apreiškimą, Jėzaus Gimimą ir Nukryžiavimą. Šį triptiką įrėmina trumputė įžanga (Introitus), kurioje panaudotas Giesmių Giesmės teksto fragmentas, bei pabaigos malda (Oratio), kurioje skamba Hildegard von Bingen giesmės tekstas. Pagrindinės trys dalys parašytos remiantis tradiciniais Ave Maria, Gloria ir Stabat Mater tekstais. Visur naudojama lotynų kalba.
Tai nėra oratorija tradicine prasme, o greičiau simfonija, arba trys simfonijos, kuriose choras, nors ir ypatingai svarbus, tėra tik vienas iš balsų. Dažnai atsitraukdama nuo tiesiogiai artikuliuojamo kanoninio teksto, daugiau instrumentais pasakojama, arba tiksliau, – išgyvenama istorija tampa asmeniškesnė, intymesnė, nors kartu – ir labiau apibendrinta. Būtent subjektyvus žvilgsnis ir santykis, o ne ritualinis žinomų tiesų pakartojimas buvo akstinas prisiliesti prie šių šimtmečiais reflektuojamų dalykų.
Tačiau tos per amžius besitęsiančios refleksijos, choralo tonais aidinčios po begalėmis skliautų, įsirėžusios begalėse tapytų, raižytų ar marmure kaltų klosčių ir yra ta gelmė, kurioje bręsta tavasis „subjektyvumas“, neatsiejamas nuo šios inspiruojančios patirties.