Abdonas - tarnas

Abigailė - „tėvo džiaugsmas“

Ada, Adas - trumpinys iš Adomas – „žmogus“

Adėlė - kilmingas

Adolfas - adal „kilmingas“ + wolf „vilkas“

Adomas - žmogus . Hebrajų kilmės.

Agata - „geras (-a), kilnus (-i)“. Graikų kilmė.

Agnė, Agnietė - „tyra, skaisti“. Graikų kilmė.

Agota - „gera, kilni“. Graikų kilmė.

Aidas - aidas. Lietuvių kilmė.

Akvilė - erelis. Lotynų kilmė.

Alanas - santaika. Keltų kilmė.

Albinas - „balta, -as; skaisti, -us“. Lotynų kilmė.

Aleksandras, Aleksandra - alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ (Alioša, Saša, Sania, Šurikas). Graikų kilmė.

Aleksas - trumpinys iš Aleksandra, Aleksandras – graikų alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“. Graikų kilmė.

Alfonas - adal „kilmingas, kilnus“ + funs „karštas, ūmus“. Vokiečių kilmė.

Algimantas - alg- (alga „atlyginimas, atpildas“) + mant- (mantus „sumanus“, manta „turtas“). Lietuvių kilmė.

Alina - puikioji. Arabų kilmė.

Andrius - trumpinys iš Andrėja, Andriejus. Graikų kilmė.

Anžela - atitikmuo Angelė iš graikų: „pranešėja, -as“;| angelas – tarpininkas tarp dievo ir žmogaus. Slavų kilmė.

Arnas - erelis. Vokiečių kilmė.

Artūras - dėl vardo kilmės vis dar diskutuojama. Greičiausiai tai yra valų vardas, kur arth [= lokys] ir ur [=žmogus]. Pagal kitas teorijas, tai galėtų būti keltų vardas, reiškiantis „stiprus žmogus“ arba graikų kilmės vardas, reiškiantis „Lokės žvaigždyno saugotojas“ (lokės žvaigždynas lietuviškai vadinamas Grįžulo Ratais).

Asta - iš Anastazija: „prisikėlęs, prisikėlusi. Graikų kilmė.

Aurora - sen. graikų deivės Aurora vardas;| „ryto aušra“. Graikų kilmė.

Austra - austi - "audėja". Lietuvių kilmė.

Beata, Beatas - beatus - "palaimingas". Lotynų kilmė.

Benediktas - benedictus „palaiminta, -as“. Lotynų kilmė.

Butgailė - bu- (būti arga buginti „bauginti) + gail- (senovės lietuvių gailas „stiprus“) – „esantis stiprus“, „gąsdinantis savo stiprybe“. Lietuvių kilmė.

Butvilė - but- (butas, būti) + vil- (viltis) – „esanti, gyva viltis“. Lietuvių kilmė.

Darvydas - dar (daryti) + vyd- (iš-vydo). Lietuvių kilmė.

Demetrija - „priklausantis, -i Demetrai“, Demetra – graikų derliaus ir žemdirbystės deivė. Graikų kilmė.

Domas - trumpinys iš Dominykas. Lotynų kilmė.

Dominykas - „gimęs, -usi viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“. Lotynų kilmė.

Eitvydė - ei- (eiti) + vyd- (iš-vydo). Lietuvių kilmė.

Eleonora - „dievas mano šviesa“. Hebrajų kilmė.

Elvinas - adal „kilmingas“ + wini „draugas“. Vokiečių kilmė.

Emilis - trumpinys iš Emilijus: „veržlus, nepralenkiamas“. Lotynų kilmė.

Feliksas - felix „laimingas“. Lotynų kilmė.

Fortūnatas - Fortunatus „laiminga, -as“. Lotynų kilmė.

Gabrielius - „dievo karys, dievas mano stiprybė“. Hebrajų kilmė.

Gantautas - gan- (ganyti „saugoti“) + taut- (tauta). Lietuvių kilmė.

Gaudvilė - gaud- (gaudyti) + vil- (viltis). Lietuvių kilmė.

Gedimtas - ged- (gedėti „ilgėtis“) + imt- (imti) – „tas, kurio ilgimasi“. Lietuvių kilmė.

Gedmantas - ged- (gedėti „ilgėtis“) + mant- (mantus „sumanus“). Lietuvių kilmė.

Geraldas - ger „ietis“ + altan „valdyti“ – „valdantis ietimi“. Vokiečių kilmė.

Gendvilas - gend- (pasi- genda) + vil- (viltis). Lietuvių kilmė.

Gerda, Gerdas - trumpinys iš Gertrūda. Vokiečių kilmė.

Gertrūda - ger „ietis“ + trūt „stiprus, stipri“. Vokiečių kilmė.

Giedrė - giedra, šviesi, saulėta, tyra. Lietuvių kilmė.

Gintautė - gin- (ginti) + taut- (tauta) – „ginantis (-i) tautą“. Lietuvių kilmė.

Ginvilas - gin- (ginti) + vil- (viltis). Lietuvių kilmė.

Goda - go- (godyti „nujausti, nutuokti“) – „turinti nuojautą, nutuokianti“. Lietuvių kilmė.

Guoda - guoda „garbė, pagarba“. Lietuvių kilmė.

Irmgarda - trumpinys iš Irmigarda: „dievo Irmino apsauga“. Graikų kilmė.

Irma - trumpinys iš Irmgarda, Irmina. Graikų kilmė.

Irmantas - ir (ir, irgi) + mant- (mantus „sumanus“) – „irgi sumanus, protingas“. Lietuvių kilmė.

Irmina - trumpinys iš Irmigarda. Graikų kilmė.

Izabelė - iš Elžbieta - „prisiekiu dievu“. Ispanų kilmė.

Jogintas - jo- (joti) + gint- (ginti). Lietuvių kilmė.

Julijonas - „garbanius, -ė“, legendinio Enėjo sūnaus vardas Julus. Graikų kilmė.

Juozas - iš Juozapas „teprideda Jehova (dievas) prie šio (gimusio) dar vieną vaiką“. Hebrajų kilmė.

Kęstutis - „kęsti“– „kenčiantysis“. Lietuvių kilmė.

Klemensas - švelnus, malonus. Lotynų kilmė.

Konstantinas - constans „ištvermingas, tvirtas“. Lotynų kilmė.

Kostas - trumpinys iš Konstantas, Konstanta: constans „ištvermingas, tvirtas“. Lotynų kilmė.

Konradas - „drąsus patarimas“. Vokiečių kilmė.

Kotryna - tyra, švari. Graikų kilmė.

Kristina, Kristinas - krikščionė, krikščionis. Lotynų kilmė.

Laima - laimė, lietuvių pagonių gyvenimo, gimimo ir likimo deivės vardas. Lietuvių kilmė.

Leonas - liūtas. Lotynų kilmė.

Liucijus - "šviesa". Lotynų kilmė.

Liutauras - lut „tauta, liaudis“ + war- (warnen) „įspėti“ –„įspėjantis tautą“. Vokiečių kilmė.

Livija - 1. lotynų: „libietis, Libijos (Afrikoje) gyventojas“;| 2. trumpinys iš Olivija lotynų oliv „alyvuogių medis“. Lotynų kilmė.

Mandrava, Mandravas - man- (manyti) + drav- (drūtas „stiprus, tvirtas kaip medis“;| pvz. dravė „drevė“). Lietuvių kilmė.

Margarita - margarites „perlas“. Graikų kilmė.

Margiris - „margosios girios gyventojas“, Pilėnų kunigaikščio vardas, išplitęs per padavimą apie Pilėnus. Lietuvių kilmė.

Matas, Motiejus - dievo dovana. Hebrajų kilmė.

Miglė - migla, rūkas. Lietuvių kilmė.

Naubartas - nau- (naujas) + bart- (barti reikšme „kovoti“) – „naujas kovotojas“. Lietuvių kilmė.

Nida - iš vietovardžio Nida. Lietuvių kilmė.

Norvilė - nor- (norėti) + vil- (viltis). Lietuvių kilmė.

Osvaldas - os „dievas“ + weald „valdžia“. Anglų kilmė.

Paulina, Paulinas - paula „maža“ + -in-. Lotynų kilmė.

Pranciška - frankiška -as. Vokiečių kilmė.

Pranė - trumpinys iš Pranciška. Vokiečių kilmė.

Raigardas - lietuvių: vardas kilęs iš slėnio (šalia Druskininkų) pavadinimo. Lietuvių kilmė.

Raminta, Ramintas - ramus, ramaus būdo. Lietuvių kilmė.

Rasa - rasa; lietuvių mitologijoje rasa – deivės Aušrinės karoliai ir perlai. Lietuvių kilmė.

Reda, Redas - raudonplaukė. Anglų kilmė.

Regimantas - ragin „lemtis“ + munt „apsauga“. Vokiečių kilmė.

Rimtautas - rim- (rimti) + taut- (tauta). Lietuvių kilmė.

Roma - trumpinys iš Romana ar Romualda. Vokiečių kilmė.

Romas - trumpinys iš Romanas ar Romualdas. Vokiečių kilmė.

Romana, Romanas - „romėnė, romėnas“. Lotynų kilmė.

Romualda, Romualdashruom „garbė“ + waltan „valdyti“. Vokiečių kilmė.

Rožė - rožė (gėlė). Lietuvių kilmė.

Sandra - rumpinys iš Aleksandra graikų alekso „saugoti, ginti“ + aner (andros) „žmogus“ – „žmonių užtarėjas“. Italų kilmė.

Severinas - severus „rimtas, griežtas“. Lotynų kilmė.

Silvija - silva „miškas“ – „girinis, miškų gyventojas“. Lotynų kilmė.

Skirmantas, Skirmantė - skir- (skirti„teikti, nustatyti, lemti) +mant- (mantus „sumanus“). Lietuvių kilmė.

Šarūnas - šarus „greitas“ (šariuoti „skubiai eiti, šarioti „lakstyti“). Lietuvių kilmė.

Tautvilė - taut- (tauta) + vil- (viltis) – „tautos viltis“. Lietuvių kilmė.

Tomas - dvynys. Hebrajų kilmė.

Ūla - iš upėvardžio Ūla (Marcinkonyse). Lietuvių kilmė.

Vaidotas - vaid- (vaidytis „rodytis“, vaidentis) + -ot- – „tas kuris rodosi, vaidenasi“. Lietuvių kilmė.

Vijolė - 1. lietuvių iš upėvardžio Vijolė (Šiauliai);| 2. lotynų: viola „žibuoklė“. Lotynų kilmė.

Viktoras - victoria „pergalė“. Lotynų kilmė.

Vilgardas - vil- (viltis) + gard- (gardinti „pranešti, garsinti“). Lietuvių kilmė.

Virgilijus - iš senovės romėnų vardo Virgilius. Lotynų kilmė.

Virginija - virga „mergaitė“ – „jaunatviškas, mergaitiškas“. Lotynų kilmė.

Visgailė - visa (visas, visai) + gail- (gailas „stiprus“). Lietuvių kilmė.

Visgintas - vis- (visa) + gin- (ginti) – „visus ginantis“. Lietuvių kilmė.

Vita - vita „gyvenimas“. Lotynų kilmė.

Vydminas - vid- (iš-vydo) + min- (minėti). Lietuvių kilmė.

Zuzana - šošanna „lelija. Hebrajų kilmė.

Žemyna - žemė; lietuvių mitologinės būtybės, žemės deivės vardas. Lietuvių kilmė.

Žygimantė, Žygimantas - žygi- (žygiuoti, žygis) + mant-( mantus „sumanus“). Lietuvių kilmė.